Skip to main content

Jianjun Zhang

Jianjun Zhang

Chang Group

PhD Organic Chemistry 2010

Contact Information

Biography

Postdoctoral Fellow at the University of Kentucky.