Skip to main content

Ruidan Shen

Ruidan Shen

PhD Biochemistry

Rotation Group

Contact Information

Email: ruidan.shen@aggiemail.usu.edu